Regulamin plebiscytu „Gazety Wyborczej” i trojmiasto.wyborcza.pl Pomorskie Sztormy 2020, (zwanego dalej: Plebiscytem)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości 46.580.831,00 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, Oddział Gdańsk, ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk. 2. Partnerem plebiscytu jest Samorząd Województwa Pomorskiego, zwany dalej „Partnerem”. 3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w okresie od 28 lutego do 13 marca 2020 r. na łamach „Gazety Wyborczej Trójmiasto” i trojmiasto.wyborcza.pl - zwanych dalej „Gazetą”. 4. Zadanie uczestników Plebiscytu polega na : - wytypowaniu spośród nominacji publikowanych w „Gazecie” i na stronie www.pomorskiesztormy.pl: sportowca roku, wydarzenia kulturalnego roku, inwestycji roku oraz „pomorskiej EUROinspiracji” za okres roku 2019 r. 5. Pozostałe nagrody w plebiscycie w kategorii sport: odkrycie roku, drużyna roku, w kategorii kultura: odkrycie roku, człowiek roku, w kategorii biznes: firma i młoda firma roku zostaną przyznane przez kapitułę plebiscytu. Kapituła będzie składała się z przedstawicieli Organizatora, niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli Partnera plebiscytu. 6. Charakterystyka kryteriów do poszczególnych nagród jest następująca: sport: - Sportowiec Roku - wybierany jest najlepszy sportowiec 2019 r., który w tym okresie, w ocenie uczestników Plebiscytu osiągnął najlepsze wyniki sportowe, - Drużyna Roku - wybierana jest najlepsza drużyna 2019 r., która osiągnęła najlepsze rezultaty, ściągała tłumy kibiców na swoje mecze, swoją dobrą postawą i wynikami promowały Pomorskie w Polsce i Europie. - Odkrycie Roku – wybierany jest młody sportowiec z regionu, który z jednej strony ma talent, a z drugiej osiągnął w 2019 r. pierwsze sukcesy w swoich kategoriach wiekowych - w kraju i za granicą. kultura: - Wydarzenie Roku - w tej kategorii wybierane jest najbardziej spektakularne, w ocenie uczestników Plebiscytu, wydarzenie kulturalne Pomorza 2019 r., które stało się znakiem rozpoznawczym naszego regionu. - Człowiek Roku - w tej kategorii wybierany jest artysta, który w 2019 r. miał największy wpływ na życie kulturalne Pomorza, nowatorskie pomysły, a jego dzieła charakteryzuje wysoki poziom artystyczny. - Odkrycie Roku - w tej kategorii wybierany jest młody twórca z regionu, który ambitnymi realizacjami w 2019 r. zwrócił na siebie uwagę odbiorców i spowodował, że z zainteresowaniem będziemy śledzić jego kolejne działania. biznes: - Firma Roku - wybierana jest firma, której działania w 2019 r., w ocenie Uczestników Plebiscytu, największym stopniu przyczyniły się do promocji marki województwa pomorskiego poza regionem: w Polsce i zagranicą. Najważniejsza nie jest skala działań, ale proporcjonalność działań do efektu, - Młoda Firma Roku - wybierany jest młody przedsiębiorca, który działalność rozpoczął w 2018 lub 2019 roku - nagradzany jest pomysł na biznes, który jest najbardziej innowacyjny, ma największą szansę na sukces biznesowy i w największym stopniu przyczyni się do promowania marki pomorskiego. - Inwestycja Roku - wybierana jest inwestycja realizowana lub oddana w 2019 roku, która w największym stopniu zmieniła życie mieszkańców, jak i gości spoza regionu; pomorskie EUROinspiracje: - Infrastruktura - wybierana jest, w ocenie Uczestników Plebiscytu, najważniejsza, najbardziej inspirująca i udanie wykorzystująca pozyskane środki z funduszy UE inwestycja infrastrukturalna, która została, jest, bądź będzie zrealizowana w woj. pomorskim. - Kapitał Ludzki - wybierana jest najważniejsza, najbardziej inspirująca i udanie wykorzystująca pozyskane środki z funduszy UE inwestycja w kapitał ludzki, która została, jest, bądź będzie zrealizowana w woj. pomorskim. 7. Głosowanie przebiega na dwa sposoby: a) elektronicznie: poprzez platformę do głosowania umieszczoną na stronie www.pomorskiesztormy.pl. Użytkownik może oddać maksymalnie po 3 głosy w każdej kategorii. b) listownie: wypełniając i wysyłając kupon (lub dostarczając go osobiście) do siedziby redakcji „Gazety Wyborczej Trójmiasto” (ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk z dopiskiem Pomorskie Sztormy). Na jednym kuponie uczestnik powinien zaznaczyć („krzyżykiem”) maksymalnie trzy typy z danej kategorii w polu przy numerze nominowanych (trzy głosy na SPORTOWCA ROKU, trzy głosy na WYDARZENIE KULTURALNE, trzy głosy na INWESTYCJĘ ROKU, trzy głosy na pomorską EUROinspirację w kategorii „Infrastruktura” oraz trzy głosy pomorską EUROinspirację w kategorii „Kapitał ludzki”). 8. W Plebiscycie wezmą udział czytelnicy, którzy kompletnie i prawidłowo wypełnią kupony (za kupon ważny uznany zostanie kupon z zaznaczonym co najmniej jednym głosem. Kupony bez żadnego oznaczenia uznane zostaną za nieważne) w zakresie zadań Plebiscytu lub prawidłowo zagłosują za pośrednictwem platformy. Każdy z czytelników ma prawo dostarczyć dowolną liczbę kuponów. W Plebiscycie mogą wziąć udział tylko oryginalne kupony wycięte z „Wyborczej”. 9. Kupony należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do redakcji „Wyborczej”, która znajduje się w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 16, do dnia 13 marca 2020 r. do godz. 18.00.W przypadku wysyłki kuponu decyduje data jego wysyłki. 10. Zwycięzcami Plebiscytu w kategorii najlepszy sportowiec roku, wydarzenie kulturalne roku, inwestycja roku, pomorskie EUROinspiracje w kategorii Infrastruktura oraz pomorskie EUROinspiracje w kategorii Kapitał Ludzki zostaną te nominacje, które zgromadzą największą liczbę głosów. 11. Wyniki Plebiscytu zostaną oficjalnie ogłoszone do końca 2020 r. podczas Gali Pomorskie Sztormy 2019, a także w trójmiejskim wydaniu Gazety Wyborczej.

§ 2. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). W każdej sprawie dotyczącej ochrony danych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres iod@agora.pl. Dane osobowe uczestnik Plebiscytu będą przetwarzane w celu jego przeprowadzenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes administratora danych polegający na umożliwieniu przeprowadzenia ogłoszonego plebiscytu. Dane osobowe uczestników plebiscytu podane, w związku z udziałem w Plebiscycie będą przetwarzane do czasu ogłoszenia wyników Plebiscytu. Każdemu przysługuje sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Każdemu przysługuje także sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w razie przetwarzania jego danych osobowych w uzasadnionym interesie administratora danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO). Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo przeniesienia swoich danych do innego administratora. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie danych zapisanych w pliku cookie, w związku udziałem w plebiscycie uniemożliwia oddanie głosu.