Regulamin plebiscytu „Gazety Wyborczej” i trojmiasto.wyborcza.pl Pomorskie Sztormy 2017, (zwanego dalej: Plebiscytem)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości 47 665 426 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, 80-836 Gdańsk, zwana dalej "Organizatorem". 2. Partnerem plebiscytu jest Samorząd Województwa Pomorskiego, zwany dalej „Partnerem”. 3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w okresie od 16 lutego do 28 lutego 2018 r. na łamach „Gazety Wyborczej Trójmiasto” i trojmiasto.wyborcza.pl - zwanych dalej „Gazetą”. 4. Zadanie uczestników Plebiscytu polega na : - wytypowaniu spośród nominacji publikowanych w „Gazecie” i na stronie www.pomorskiesztormy.pl: sportowca roku, wydarzenia kulturalnego roku, inwestycji roku oraz „pomorskiej EUROinspiracji” za okres roku 2017 r. 5. Pozostałe nagrody w plebiscycie w kategorii sport: odkrycie roku, drużyna roku, w kategorii kultura: odkrycie roku, człowiek roku, w kategorii biznes: firma i młoda firma roku zostaną przyznane przez kapitułę plebiscytu. Kapituła będzie składała się z dwóch przedstawicieli Organizatora, trzech niezależnych ekspertów oraz z dwóch przedstawicieli Partnera plebiscytu. 6. Charakterystyka kryteriów do poszczególnych nagród jest następująca: sport: - Sportowiec Roku - wybierany jest najlepszy sportowiec 2017 r., który w tym okresie osiągnął najlepsze wyniki sportowe, - Drużyna Roku - wybierana jest najlepsza drużyna 2017 r., która osiągnęła najlepsze rezultaty, ściągała tłumy kibiców na swoje mecze, swoją dobrą postawą i wynikami promowały Pomorskie w Polsce i Europie. - Odkrycie Roku - wybierani są młodzi ludzie z regionu, którzy z jednej strony mają talent, a z drugiej osiągają już pierwsze sukcesy w swoich kategoriach wiekowych - w kraju i za granicą.  kultura: - Wydarzenie Roku - w tej kategorii wybierane jest najbardziej spektakularne wydarzenie kulturalne Pomorza 2017 r., które stało się znakiem rozpoznawczym naszego regionu. - Człowiek Roku - w tej kategorii wybierany jest artysta, który miał największy wpływ na życie kulturalne Pomorza, nowatorskie pomysły, a jego dzieła charakteryzuje wysoki poziom artystyczny. - Odkrycie Roku - w tej kategorii wybierani są młodzi twórcy z regionu, którzy ambitnymi realizacjami zwrócili na siebie uwagę odbiorców i spowodowali, że z zainteresowaniem będziemy śledzić ich kolejne działania. biznes: - Firma Roku - wybierana jest firma, której działania w 2017 r. największym stopniu przyczyniły się do promocji marki województwa pomorskiego poza regionem: w Polsce i zagranicą. Najważniejsza nie jest skala działań, ale proporcjonalność działań do efektu, - Młoda Firma Roku - wybierany jest młody przedsiębiorca, który działalność rozpoczął w 2016 lub 2017 roku - nagradzany jest pomysł na biznes, który jest najbardziej innowacyjny, ma największą szansę na sukces biznesowy i w największym stopniu przyczyni się do promowania marki pomorskiego. - Inwestycja Roku - wybierana jest inwestycja realizowana lub oddana w 2017 roku, która w największym stopniu zmieniła życie mieszkańców, jak i gości spoza regionu; pomorska EUROinspiracja: - Infrastruktura - wybierana jest najważniejsza, najbardziej inspirująca i udanie wykorzystująca pozyskane środki z funduszy UE inwestycja infrastrukturalna, która została, jest, bądź będzie zrealizowana w woj. pomorskim. - Kapitał Ludzki - wybierana jest najważniejsza, najbardziej inspirująca i udanie wykorzystująca pozyskane środki z funduszy UE inwestycja w kapitał ludzki, która została, jest, bądź będzie zrealizowana w woj. pomorskim. 7. Głosowanie przebiega na dwa sposoby: a) elektronicznie: poprzez platformę do głosowania umieszczoną na stronie www.pomorskiesztormy.pl. Użytkownik może oddać maksymalnie po 3 głosy w każdej kategorii. b) listownie: wypełniając i wysyłając kupon (lub dostarczając go osobiście) do siedziby redakcji „Gazety Wyborczej Trójmiasto” (ul. Tkacka 7/8, 80-836 Gdańsk z dopiskiem Pomorskie Sztormy 2017). Na jednym kuponie uczestnik powinien zaznaczyć („krzyżykiem”) maksymalnie trzy typy z danej kategorii w polu przy numerze nominowanych (trzy głosy na SPORTOWCA ROKU, trzy głosy na WYDARZENIE KULTURALNE, trzy głosy na INWESTYCJĘ ROKU, trzy głosy na pomorską EUROinspirację w kategorii „Infrastruktura” oraz trzy głosy pomorską EUROinspirację w kategorii „Kapitał ludzki”). 8. W Plebiscycie wezmą udział czytelnicy, którzy kompletnie i prawidłowo wypełnią kupony (za kupon ważny uznany zostanie kupon z zaznaczonym co najmniej jednym głosem. Kupony bez żadnego oznaczenia uznane zostaną za nieważne) w zakresie zadań Plebiscytu lub prawidłowo zagłosują za pośrednictwem platformy. Każdy z czytelników ma prawo dostarczyć dowolną liczbę kuponów. W Plebiscycie mogą wziąć udział tylko oryginalne kupony wycięte z „Wyborczej”. 9. Kupony należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do redakcji „Wyborczej”, która znajduje się w Gdańsku przy ul. Tkackiej 7/8 do 28 lutego 2018 r. W przypadku wysyłki kuponu decyduje data jego dotarcia do redakcji. 10. Zwycięzcami Plebiscytu w kategorii najlepszy sportowiec roku, wydarzenie kulturalne roku, inwestycja roku, pomorska EUROinspiracja w kategorii Infrastruktura oraz pomorska EUROinspiracja w kategorii Kapitał Ludzki zostaną te nominacje, które zgromadzą największą liczbę głosów. 11. Wyniki Plebiscytu zostaną oficjalnie ogłoszone w dniu 5 marca 2018 r. podczas Gali Pomorskie Sztormy 2017, a także w trójmiejskim wydaniu Gazety Wyborczej, w terminie do 10 marca 2018 r.

§ 2. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora, na wskazany przez Organizatora adres lokalnej redakcji „Gazety Wyborczej”, w terminie 3 (trzech) dni od daty opublikowania wyników Plebiscytu - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacje Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 3. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia Plebiscytu. 2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA. 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikami Plebiscytu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Gdańsk, 1 lutego 2018 r.