Regulamin plebiscytu Pomorskie Sztormy 2016, (zwanego dalej: Plebiscytem)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości 47 665 426 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, 80-836 Gdańsk, zwana dalej "Organizatorem". 2. Partnerem plebiscytu jest Samorząd Województwa Pomorskiego, zwany dalej „Współorganizatorem”. 3. W plebiscycie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. 4. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w okresie od 3 lutego do 17 lutego 2017 r. na łamach „Gazety Wyborczej Trójmiasto” i trojmiasto.wyborcza.pl - zwanych dalej „Gazetą”. 5. Zadanie uczestników Plebiscytu polega na : - wytypowaniu spośród nominacji wskazanych i publikowanych w „Gazecie”: najlepszego sportowca roku, wydarzenia kulturalnego roku, inwestycji roku oraz „pomorskiej EUROinspiracji” za okres roku 2016 r. 6. Pozostałe nagrody w plebiscycie w kategorii sport: odkrycie roku, drużyna, w kategorii kultura: odkrycie roku, człowiek roku, w kategorii biznes: firma i młoda firma zostaną przyznane przez kapitułę plebiscytu. Kapituła będzie składała się z dwóch przedstawicieli Organizatora, trzech niezależnych ekspertów oraz z dwóch przedstawicieli Partnera plebiscytu. 7. Charakterystyka kryteriów do poszczególnych nagród jest następująca: sport: - Sportowiec Roku - wybierany jest najlepszy sportowiec 2016 r., który w tym okresie osiągnął najlepsze wyniki sportowe, - Drużyna Roku - wybierana jest najlepsza drużyna 2016 r., która osiągnęła najlepsze rezultaty, ściągała tłumy kibiców na swoje mecze, swoją dobrą postawą i wynikami promowały Pomorskie w Polsce i Europie. - Odkrycie Roku - wybierani są młodzi ludzie z regionu, którzy z jednej strony mają talent, a z drugiej osiągają już pierwsze sukcesy w swoich kategoriach wiekowych - w kraju i za granicą.  kultura: - Wydarzenie Roku - w tej kategorii wybierane jest najbardziej spektakularne wydarzenie kulturalne Pomorza 2016 r., które stało się znakiem rozpoznawczym naszego regionu. - Człowiek Roku - w tej kategorii wybierany jest artysta, który miał największy wpływ na życie kulturalne Pomorza, nowatorskie pomysły, a jego dzieła charakteryzuje wysoki poziom artystyczny. - Odkrycie Roku - w tej kategorii wybierani są młodzi twórcy z regionu, którzy ambitnymi realizacjami zwrócili na siebie uwagę odbiorców i  spowodowali, że z zainteresowaniem będziemy śledzić ich kolejne działania. biznes: - Firma Roku - wybierana jest firma, której działania w 2016 r. największym stopniu przyczyniły się do promocji marki województwa pomorskiego poza regionem: w Polsce i zagranicą. Najważniejsza nie jest skala działań, ale proporcjonalność działań do efektu, - Młoda Firma Roku - wybierany jest młody przedsiębiorca, który działalność rozpoczął w 2015 lub 2016 roku - nagradzany jest pomysł na biznes, który jest najbardziej innowacyjny, ma największą szansę na sukces biznesowy i w największym stopniu przyczyni się do promowania marki pomorskiego. - Inwestycja Roku - wybierana jest inwestycja realizowana lub oddana w 2016 roku, która w największym stopniu zmieniła życie mieszkańców, jak i gości spoza regionu; 8. Głosowanie przebiega na dwa sposoby: a) elektronicznie: poprzez platformę do głosowania umieszczoną na stronie trojmiasto.wyborcza.pl oraz www.pomorskiesztormy.pl. Użytkownik może oddać maksymalnie po 3 głosy w każdej kategorii. b) listownie: wypełniając i wysyłając kupon (lub dostarczając go osobiście) do siedziby redakcji „Gazety Wyborczej Trójmiasto” (ul. Tkacka 7/8, 80-836 Gdańsk z dopiskiem Pomorskie Sztormy 2016). Na jednym kuponie uczestnik powinien zaznaczyć („krzyżykiem”) maksymalnie trzy typy z danej kategorii w polu przy numerze nominowanych (trzy głosy na SPORTOWCA ROKU, trzy głosy na WYDARZENIE KULTURALNE, trzy głosy na INWESTYCJĘ ROKU). 9. W Plebiscycie wezmą udział czytelnicy, którzy kompletnie i prawidłowo wypełnią kupony (za kupon ważny uznany zostanie kupon z zaznaczonym co najmniej jednym głosem. Kupony bez żadnego oznaczenia uznane zostaną za nieważne) w zakresie zadań Plebiscytu lub prawidłowo zagłosują za pośrednictwem platformy. Każdy z czytelników ma prawo dostarczyć dowolną liczbę kuponów. W Plebiscycie mogą wziąć udział tylko oryginalne kupony wycięte z „Gazety”. 10. Kupony należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do redakcji „Gazety”, która znajduje się w Gdańsku przy ul. Tkackiej 7/8 do 17 lutego 2017 r. W przypadku wysyłki kuponu decyduje data jego dotarcia do redakcji. 11. Zwycięzcami Plebiscytu w kategorii najlepszy sportowiec roku, wydarzenie kulturalne roku, inwestycja roku oraz pomorska EUROinspiracja zostaną te nominacje, które zgromadzą największą liczbę głosów. 12. Wyniki Plebiscytu zostaną oficjalnie ogłoszone w dniu 28 lutego 2017 r. podczas Gali Pomorskie Sztormy 2016, a także w trójmiejskim wydaniu Gazety Wyborczej, w terminie do 3 marca 2017 r.

§ 2. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora, na wskazany przez Organizatora adres lokalnej redakcji „Gazety Wyborczej”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania wyników Plebiscytu - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacje Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 3. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu i przyznania, wydania, odbioru upominku. 2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Plebiscycie także publikację imienia i nazwiska i wizerunku Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Plebiscycie.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikami Plebiscytu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Gdańsk, 1 lutego 2017 r.